درباره ما

شرکت آلتین چیچک سپند آسیا در سال ۱۳۹۳ در زمینه کشاورزی و بیابانزدایی و فضای سبز و محیط زیست شروع به انجام فعالیت نموده است که متشکل از کارشناسان با رزمه و با تجربه تشکیل شد .

بیشتر فعالیت های شرکت در زمینه های احیا و نگهداری جنگل ها و تاسیس باغات مدرن و به صورت تخصصی در زمینه بیابانزدایی و تولید بوته های خاص بیابانها و شوره زارها می باشد که به طور نمونه توانسته تولید بوته هالگنموم برای اولین بار سطح کشور جهت استفاده در طرح های بیابانزدایی شود